mình có xem hướng dẫn bên này /threads/18283/ nhưng thấy k hiểu cho lắm