Con XL của mình chẳng hiểu sao mà khi có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn, thông báo mới là nó không có nháy đèn ở dưới lên như trước