Máy minh nt chỉ dc 100 ki tự tai sao v? May ban chỉ mình cách khắc phục dc k?